KÖŞGEROĞLU

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Teklif ve sözleşme akdi

Müşteri tarafından verilen sipariş bağlayıcı bir tekliftir. Bu teklifi bir hafta içinde sipariş onayı göndererek kabul edebilir veya sipariş edilen ürünleri bu süre içinde gönderebiliriz.

2. Sağlanan Belgeler

Siparişin verilmesiyle bağlantılı olarak müşteriye sağlanan hesaplamalar, çizimler vb. gibi elektronik ortamda da olmak üzere tüm belgelerin mülkiyet ve telif hakkını saklı tutarız. Müşteriye açık yazılı onayımızı vermediğimiz sürece bu belgeler üçüncü şahısların erişimine açılamaz. Müşterinin teklifini § 1 süresi içinde kabul etmezsek, bu belgeler derhal bize iade edilmelidir.

3. Fiyatlar ve Ödeme

 • Fiyatlarımıza satış vergisi ve paketleme masrafları dahildir. Teslimat ve nakliye masrafları fiyatlarımıza dahil değildir veya sipariş sürecinde ayrıca gösterilir.
 • Satın alma bedeli, yalnızca arka sayfada belirtilen hesaba ödenmelidir. Nakit indiriminin mahsup edilmesine ancak özel bir yazılı anlaşma ile izin verilir.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı derhal ödenecektir. Gecikme faizi, ilgili baz faiz oranının üzerinde yıllık %5 oranında uygulanacaktır (bkz. Ek 1). Temerrütten kaynaklanan daha yüksek bir zarar iddiası saklıdır. Gecikmeden kaynaklanan daha yüksek bir hasar talep etmemiz durumunda, müşteri gecikmeden kaynaklanan hasarın hiç meydana gelmediğini veya en azından önemli ölçüde daha düşük olduğunu bize kanıtlama olanağına sahiptir.

4. Mahsup ve Saklama Hakları

Müşteri, yalnızca talepleri yasal olarak belirlenmişse veya ihtilafsız ise mahsup etme hakkına sahiptir. Müşteri, aynı satın alma sözleşmesinden şikayet veya karşı talepte bulunursa, taleplerimizi mahsup etme hakkına da sahiptir. Müşteri, yalnızca karşı talebinin aynı sözleşme ilişkisine dayanması halinde, alıkoyma hakkını kullanmaya yetkilidir.

5. Teslim süresi

 • Açıkça bağlayıcı bir teslimat tarihi kararlaştırılmadıkça, teslimat tarihlerimiz ve teslimat sürelerimiz bağlayıcı olmayan bilgilerdir.
 • Tarafımızca belirlenen teslimat süresinin başlangıcı, müşterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesini gerektirir. Yerine getirilmeyen sözleşmenin istisnası saklıdır.
 • Bağlayıcı olmayan bir teslimat tarihi/teslimat süresinin aşılmasından 2 hafta sonra müşteri, makul bir süre içinde teslim etmemizi yazılı olarak talep edebilir. Ekspres teslimat tarihini/teslimat süresini kusurlu bir şekilde karşılayamazsak veya başka bir nedenle temerrüde düşersek, müşteri, performansı etkilemek için bize makul bir ek süre belirlemelidir. Ek sürenin sonuçsuz geçmesine izin verirsek, müşteri satın alma sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
 • Müşterinin kabul etmemesi veya kusurlu olarak diğer işbirliği yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, ek masraflar da dahil olmak üzere bunun sonucunda maruz kaldığımız zararın tazminini talep etme hakkımız vardır. Diğer talepler saklıdır. Müşteri, talep edilen miktarda hasarın hiç meydana gelmediğini veya en azından önemli ölçüde daha düşük olduğunu kanıtlama hakkını saklı tutar. Satın alınan ürünün kazara kaybolması veya kazara bozulması riski, kabulde temerrüde düştüğü veya borçlu olduğu anda müşteriye geçer.
 • Teslimattaki gecikmeden dolayı müşterinin diğer yasal talepleri ve hakları etkilenmez.

6. Mülkiyetin Saklanması

 • Teslimat sözleşmesindeki tüm talepler tamamen ödenene kadar teslim edilen ürünün mülkiyetini saklı tutarız.
 • Mülkiyet henüz kendisine geçmediği sürece, müşteri satın alınan ürüne özen göstermekle yükümlüdür. Özellikle, hırsızlık, yangın ve su hasarlarına karşı masrafları kendisine ait olmak üzere, bunları ikame değerinde sigortalamakla yükümlüdür (not: sadece yüksek kaliteli malların satışı için izin verilir). Bakım ve denetim çalışması yapılması gerekiyorsa, müşteri bunu masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında yapmalıdır. Mülkiyet henüz geçmediği sürece, teslim edilen ürüne el konulursa veya üçüncü şahıslar tarafından başka müdahalelere maruz kalırsa, müşteri derhal bize metin şeklinde bilgi vermelidir. Üçüncü şahıs, § 771 ZPO uyarınca bir davanın mahkeme ve mahkeme dışı masraflarını bize tazmin edecek durumda olmadığı sürece, müşteri bizim maruz kaldığımız zarardan sorumlu olacaktır.
 • Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
 • Müşterinin talebi üzerine hak sahibi olduğumuz menkul kıymetleri, değerleri teminat altına alınacak alacakları %20'den fazla aşarsa serbest bırakmayı taahhüt ederiz.

7. Garanti ve kusurların bildirilmesi

 • Broşürlerimizde, reklamlarımızda ve diğer teklif belgelerimizde yer alan bilgiler tarafımızca bağlayıcı olarak açıkça belirtilmediği sürece, burada yer alan illüstrasyonlar veya çizimler yalnızca yaklaşık olarak yetkilidir,
 • Teslim edilen ürün, müşteri ile aramızda mutabık kalınan kalitede veya sözleşmemizde öngörülen kullanıma veya genel kullanıma uygun değilse veya kamuoyu açıklamalarımıza göre müşterinin bekleyebileceği özelliklere sahip değilse, ek ifa yapmakla yükümlüdür. yasal düzenlemelere dayalı olarak sonraki performansı reddetme hakkımız varsa bu geçerli değildir.
 • Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
 • Müşteri, kusur nedeniyle yalnızca aşağıdaki koşullar altında, sonraki performansın başarısız olması veya sonraki performansın reddedilmesi durumunda tazminat talebinde bulunabilir. Müşterinin aşağıdaki koşullar altında daha fazla tazminat talebinde bulunma hakkı etkilenmez.
 • Yukarıdaki hükümlere ve aşağıdaki sorumluluk sınırlamalarına bakılmaksızın, yasal temsilcilerimiz veya vekil temsilcilerimiz tarafından ihmal veya kasıtlı bir görev ihlaline dayanan yaşam, uzuv ve sağlığa yönelik zararlardan ve ayrıca Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluğun yanı sıra, sözleşmenin kasıtlı veya ağır ihmalkar ihlallerinin yanı sıra hileli niyet, yasal temsilcilerimiz veya vekil temsilcilerimize dayanan tüm zararlar için. Mallar veya bunların parçaları için kalite ve/veya dayanıklılık garantisi verdiğimiz sürece, bu garanti kapsamında da sorumluyuz. Garanti edilen kalite veya dayanıklılık eksikliğinden kaynaklanan ancak doğrudan mal üzerinde oluşmayan hasarlar için,
 • Bu ihmal, sözleşmenin amacına ulaşmak için özellikle önemli olan bu tür sözleşme yükümlülüklerinin ihlali ile ilgili olduğu sürece, basit ihmalden kaynaklanan zararlardan da sorumluyuz (ana yükümlülükler). Ancak, yalnızca hasar tipik olarak sözleşmeyle ilişkiliyse ve öngörülebilirse sorumluyuz. Geri kalanı için, sözleşme için gerekli olmayan ikincil yükümlülüklerin basit ihmalkar ihlallerinden sorumlu değiliz. 1 - 3 arasındaki cümlelerde yer alan sorumluluk sınırlamaları, yasal temsilciler, yönetici çalışanlar ve diğer vekil temsilciler için sorumluluk söz konusu olduğunda da geçerlidir.
 • İddia edilen iddianın yasal niteliği ne olursa olsun, başka herhangi bir sorumluluk hariç tutulur. Sorumluluğumuz hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı sürece, bu aynı zamanda çalışanlarımızın, işçilerimizin, çalışanlarımızın, temsilcilerimizin ve vekil temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.
 • Garanti süresi, risk transferinden hesaplanan 2 yıldır (not: kullanılmış ürünler için hüküm ve koşullarda bir yıla indirilmesi mümkündür. Yapı malzemeleri için - monte edilmişse - garanti süresi, yapı malzemeleri varsa, 5 yıldır. kullanıldığında, şartlar ve koşullarda 1 yıla kadar bir azalma mümkündür). Bu süre, haksız fiil iddiası ileri sürülmediği sürece, dolaylı zararlar için tazminat talepleri için de geçerlidir.

8. Çeşitli

 • Bu sözleşme ve taraflar arasındaki tüm hukuki ilişki, BM Satış Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz olması veya bir boşluk içermesi durumunda, kalan hükümler etkilenmeyecektir.